PatroNet CMSPatroNet CMS

Honlap kiszámítható költségekkel!

Az Ön szá­má­ra is meg­té­vesz­tő le­het az in­ter­ne­tet el­árasz­tó sok in­gye­nes, fil­lé­res aján­lat, mely hon­lap ké­szí­tést hir­det. Hon­lap ké­szít­te­tés­kor sokan haj­la­mo­sak ki­zá­ró­lag az árak alap­ján dön­te­ni és nem veszik fi­gye­lem­be azt, hogy egy hon­lap ké­szí­té­se és üze­mel­te­té­se hosszú­tá­vú, sta­bil együtt­mű­kö­dést kí­ván a hon­lap ké­szí­tő­jé­vel. Ám végül mindig kiderül: az olcsóbb a drágább!

Valódi internetes jelenlét!

A PatroNet CMS rend­szer­ben hon­lap­ja az in­ter­ne­ten va­ló pusz­ta je­len­lé­ten túl va­ló­di ér­té­ke­sí­té­si és mar­ke­ting esz­köz­zé vá­lik. Se­gít­sé­gé­vel meg­nyer­het új ügy­fe­le­ket, job­ban ki tud­ja szol­gál­ni már meg­lé­vő part­ne­re­it és nö­ve­li cé­ge szak­mai presz­tí­zsét, mind­ezt pe­dig ter­vez­he­tő ha­vi költ­sé­gek­kel te­szi.

Né­hány érv, ami­ért ér­de­mes min­ket vá­lasz­ta­nia:

  • erő­for­rás kí­mé­lő (nincs szük­ség kü­lön in­for­ma­ti­kai szak­em­ber be­vo­ná­sá­ra, alap­szin­tű szö­veg­szer­kesz­tői is­me­re­tek­kel szer­keszt­he­tő, nem igé­nyel ext­ra tech­ni­kai be­ru­há­zást)
  • kiszámítható, költ­ség­ha­té­kony meg­ol­dás (elő­re ter­vez­he­tő, ked­ve­ző ha­vi­díj, nincsenek versenytársainknál oly gyakran használatos, utólagosan felmerülő járulékos költségek)
  • hon­lap­ja­ könnyen meg­ta­lál­ha­tó a ke­re­ső prog­ra­mok ta­lá­la­ti lis­tá­já­ban (több po­ten­ci­á­lis vá­sár­lót ered­mé­nyez­het)
  • ru­gal­mas (a friss in­for­má­ci­ó­kat, híreket, ada­to­kat per­cek alatt fel­tölt­he­ti, így ol­da­la min­dig nap­ra­kész és gyor­san re­a­gál­hat a pi­ac vál­to­zá­sa­i­ra, meg­előz­ve ver­seny­tár­sa­it)
  • ér­té­ke­sí­tés-nö­ve­lő (kereső- és felhasználóbarát felépítés, nap­ra­kész in­for­má­ci­ó­k, ár­lis­tá­k, ter­mék­ka­ta­ló­gu­so­k feltölthetősége, azon­nali ren­de­lés, vá­sár­lá­s, webáruház)
  • in­ter­ak­tív kom­mu­ni­ká­ci­ót tesz le­he­tő­vé part­ne­re­i­vel (fó­rum, ven­dég­könyv, hír­le­vél kül­dés, stb.)
  • on­line pi­ac­ku­ta­tás le­he­tő­sé­ge (kér­dő­ívek, sza­va­zás, sta­tisz­ti­ka funk­ció)
  • biz­tonságos (nagyfokú adatbiztonság, rendszeres biztonsági mentések, egyéni és csoportos jogosultságvizsgálat)
  • sta­bil, part­ne­ri kap­cso­lat (folyamatos szakértői és konzultációs lehetőség, verziófrissítés, rendszerfejlesztés)

Éljen Ön is ingyenes konzultációs lehetőségünkkel, melynek során Ön betekintést nyer a rendszerünkben rejlő lehetőségekbe, mi pedig megismerhetjük az Ön konkrét igényeit, amire így a leghatékonyabb megoldást tudjuk javasolni!

Jelentkezem díjmentes konzultációra!Árajánlatot kérek!
Powered by Hewlett-Packard


Híreink RSS formátumban
CsomagokRendszerfunkciókSzolgáltatásainkKeresőoptimalizálásReferenciáinkHonlapkészítésSitemapHírekOnline áruházDomain • Budapest térkép
No Software Patents Google PageRank

 

‹ Oldal elejére ›

 

A weboldalon található anyagok kizárólag a PatroNet Kft. engedélyével és a forrás megjelölésével használhatóak fel.