PatroNet CMSPatroNet CMS

Honlap, mely fellendíti vállalkozását!

 Tévedés azt gondolni, hogy elegendő, ha egy cég jelen van az interneten. Ez önmagában még egy vállalkozásnak sem hozott üzleti sikereket, eredményeket!

Va­ló­di in­ter­ne­tes je­len­lét!

A Pat­ro­Net CMS rend­szer­ben hon­lap­ja az in­ter­ne­ten va­ló pusz­ta je­len­lé­ten túl va­ló­di ér­té­ke­sí­té­si és mar­ke­ting esz­köz­zé vá­lik. Se­gít­sé­gé­vel meg­nyer­het új ügy­fe­le­ket, job­ban ki tud­ja szol­gál­ni már meg­lé­vő part­ne­re­it és nö­ve­li cé­ge szak­mai presz­tí­zsét, mind­ezt pe­dig ter­vez­he­tő ha­vi költ­sé­gek­kel te­szi.

Né­hány érv, ami­ért ér­de­mes min­ket vá­lasz­ta­nia:

  • ügy­fél­szer­zés, ügy­fél­kap­cso­lat épí­tés (fo­lya­ma­tos kap­cso­lat­tar­tás­, lá­to­ga­tók ösztönzése a hon­lap­ra va­ló több­szö­ri vissza­té­rés­re a fó­rum, ven­dég­könyv, hír­le­vél kül­dés lehetőségével, piackutatási információk sza­va­zá­sok, kér­dő­ívek, űr­la­pok hasz­ná­la­tá­val, látogatói sta­tisz­ti­kai rend­szer)
  • ér­té­ke­sí­tés-nö­ve­lés (kereső- és felhasználóbarát felépítés, nap­ra­kész in­for­má­ci­ó­k, ár­lis­tá­k, ter­mék­ka­ta­ló­gu­so­k feltölthetősége, azon­nali ren­de­lés, vá­sár­lá­s)
  • új ér­té­ke­sí­té­si csa­tor­na - a web­áru­ház (áru­kész­let nyil­ván­tar­tás­, ár­ked­vez­mé­nyek, ak­ci­ók, kor­lát­lan szá­mú fo­tó­val el­lá­tott ter­mék leírása,kosár. Web­áru­házá­ban meg­va­ló­sít­hat­ja a szé­les­kö­rű tá­jé­koz­ta­tás­sal egy­be­kö­tött azon­na­li ér­té­ke­sí­tést.)
  • adat­bá­zis ­épí­tés (re­giszt­rá­ci­ós rend­sze­rek – pl. a hír­le­vél re­giszt­rá­ció - se­gít­sé­gé­vel sa­ját, ér­té­kes adat­bá­zi­so­k építése­ potenciális part­ne­rekből)
  • új marketing eszköz (adatbázis direkt marketing tevékenységhez, hírlevél küldéshez)
  • lá­to­ga­tott­ság nö­ve­lés (könnyen meg­ta­lál­ha­tó a ke­re­ső prog­ra­mok ta­lá­la­ti lis­tá­já­ban)
  • in­ter­ak­ti­vi­tás (kétirányú kommunikáció fórum, hírlevél, kérdőív vagy szavazás segítségével)
  • ki­szá­mít­ha­tó, költ­ség­ha­té­kony meg­ol­dás (elő­re ter­vez­he­tő, ked­ve­ző ha­vi­díj, nin­cse­nek ver­seny­tár­sa­ink­nál oly gyak­ran hasz­ná­la­tos, utó­la­go­san fel­me­rü­lő já­ru­lé­kos költ­sé­gek)
  • sta­bil, part­ne­ri kap­cso­lat (fo­lya­ma­tos szak­ér­tői és kon­zul­tá­ci­ós le­he­tő­ség, ver­zió­fris­sí­tés, rend­szer­fej­lesz­tés)

Él­jen Ön is in­gye­nes kon­zul­tá­ci­ós le­he­tő­ségünk­kel, mely­nek so­rán Ön be­te­kin­tést nyer a rend­sze­rünk­ben rej­lő le­he­tő­sé­gek­be, mi pe­dig meg­is­mer­het­jük az Ön konk­rét igé­nye­it, ami­re így a leg­ha­té­ko­nyabb meg­ol­dást tud­juk ja­va­sol­ni!

Jelentkezem díjmentes konzultációra!Árajánlatot kérek!
Powered by Hewlett-Packard


Híreink RSS formátumban
CsomagokRendszerfunkciókSzolgáltatásainkKeresőoptimalizálásReferenciáinkHonlapkészítésSitemapHírekOnline áruházDomain • Budapest térkép
No Software Patents Google PageRank

 

‹ Oldal elejére ›

 

A weboldalon található anyagok kizárólag a PatroNet Kft. engedélyével és a forrás megjelölésével használhatóak fel.