PatroNet CMS

Honlap, mely vonzza a látogatókat!

Tévedés azt gondolni, hogy elegendő, ha egy cég jelen van az Interneten. Ez önmagában még egy vállalkozásnak sem hozott üzleti sikereket, eredményeket, hiszen az Internet egy világméretű piactér, ahol nagyon egyszerű elveszni a tömegben.

A PatroNet CMS rendszerben készülő honlapok rendelkeznek azzal a technológiai háttérrel, mely az általunk készített honlapokra keresőrobotokat irányít, előkelő helyre sorolva ezzel az Ön honlapját is, mely ezáltal könnyen elérhetővé válik az Ön tevékenysége iránt érdeklődők számára.

Va­ló­di in­ter­ne­tes je­len­lét!

A Pat­ro­Net CMS rend­szer­ben hon­lap­ja az in­ter­ne­ten va­ló pusz­ta je­len­lé­ten túl va­ló­di ér­té­ke­sí­té­si és mar­ke­ting esz­köz­zé vá­lik. Se­gít­sé­gé­vel meg­nyer­het új ügy­fe­le­ket, job­ban ki tud­ja szol­gál­ni már meg­lé­vő part­ne­re­it és nö­ve­li cé­ge szak­mai presz­tí­zsét, mind­ezt pe­dig ter­vez­he­tő ha­vi költ­sé­gek­kel te­szi.

Né­hány érv, ami­ért ér­de­mes min­ket vá­lasz­ta­nia:

  • erő­for­rás kí­mé­lő (nincs szük­ség kü­lön in­for­ma­ti­kai szak­em­ber be­vo­ná­sá­ra, alap­szin­tű szö­veg­szer­kesz­tői is­me­re­tek­kel szer­keszt­he­tő, nem igé­nyel ext­ra tech­ni­kai be­ru­há­zást)
  • ügy­fél­szer­zés, ügy­fél­kap­cso­lat- és adatbázis építés (lá­to­ga­tók ösztönzése a hon­lap­ra va­ló több­szö­ri vissza­té­rés­re a fó­rum, ven­dég­könyv, hír­le­vél kül­dés lehetőségével, piackutatási információk sza­va­zá­sok, kér­dő­ívek, űr­la­pok hasz­ná­la­tá­val, látogatói sta­tisz­ti­kai rend­szer)
  • lá­to­ga­tott­ság nö­ve­lés (könnyen meg­ta­lál­ha­tó a ke­re­ső prog­ra­mok ta­lá­la­ti lis­tá­já­ban)
  • ér­té­ke­sí­tés-nö­ve­lés (kereső- és felhasználóbarát felépítés, nap­ra­kész in­for­má­ci­ó­k, ár­lis­tá­k, ter­mék­ka­ta­ló­gu­so­k feltölthetősége, azon­nali ren­de­lés, vá­sár­lá­s, webáruház)
  • in­ter­ak­tív kom­mu­ni­ká­ci­ót tesz le­he­tő­vé part­ne­re­i­vel (fó­rum, ven­dég­könyv, hír­le­vél kül­dés, stb.)
  • ru­gal­mas (a friss in­for­má­ci­ó­kat, híreket, ada­to­kat per­cek alatt fel­tölt­he­ti, így ol­da­la min­dig nap­ra­kész és gyor­san re­a­gál­hat a pi­ac vál­to­zá­sa­i­ra, meg­előz­ve ver­seny­tár­sa­it)
  • biz­ton­ságos (nagyfokú adatbiztonság, rendszeres biztonsági mentések, egyéni és csoportos jogosultságvizsgálat)
  • kiszámítható, költ­ség­ha­té­kony meg­ol­dás (elő­re ter­vez­he­tő, ked­ve­ző ha­vi­díj, nincsenek versenytársainknál oly gyakran használatos, utólagosan felmerülő járulékos költségek)
  • sta­bil, part­ne­ri kap­cso­lat (folyamatos szakértői és konzultációs lehetőség, verziófrissítés, rendszerfejlesztés)

Él­jen Ön is in­gye­nes kon­zul­tá­ci­ós le­he­tő­ségünk­kel, mely­nek so­rán Ön be­te­kin­tést nyer a rend­sze­rünk­ben rej­lő le­he­tő­sé­gek­be, mi pe­dig meg­is­mer­het­jük az Ön konk­rét igé­nye­it, ami­re így a leg­ha­té­ko­nyabb meg­ol­dást tud­juk ja­va­sol­ni! 

Jelentkezem díjmentes konzultációra!Árajánlatot kérek!
Powered by Hewlett-Packard


Híreink RSS formátumban
CsomagokRendszerfunkciókSzolgáltatásainkKeresőoptimalizálásReferenciáinkHonlapkészítésSitemapHírekOnline áruházDomain • Budapest térkép
No Software Patents Google PageRank

 

‹ Oldal elejére ›

 

A weboldalon található anyagok kizárólag a PatroNet Kft. engedélyével és a forrás megjelölésével használhatóak fel.